Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

i do i tell what firfox im running ex(3.0 or th 3.5/3.6) and also should i upgrade if i dont have the higher one?

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

not sure which firefox im running 3.0 or 3.5/3.6. how do i tell and should i upload the the higher ones?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You used Firefox 3.6.3 when you posted here. That is the latest release version.