Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Selecting File SEND LINK creates havoc with tabs

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

When I click on FILE, from Firefox menu, and select SEND LINK, the browser begins flashing as hundreds of tabs race across the screen in rotation.

This happened

Every time Firefox opened

== Weeks

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

http://support.mozilla.com/en-US/kb/Changing+the+e-mail+program+used+by+...

You don't have Firefox selected for "mailto", do you?

more options

No, Thunderbird is the default. I also tried it with TB open, and it with it closed, no difference. Cannot use Firefox to send a link on Windows 7.