Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I can't view photos on www.aussiematchmaker.com.au

  • 3 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

I can't view photos on www.aussiematchmaker.com.au. I've tried what the support team on the website have suggested and it doesn't work. Any ideas?

This happened

Every time Firefox opened

== Not sure - 3-4 months ago

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Why are you using a 3 year old version of Firefox?

http://www.mozilla.com/en-US/firefox/ or http://www.mozilla.com/en-US/firefox/all.html

more options

I didn't know I was using a 3 yr old version of Firefox. How do I fix this?

more options

Download the latest version from either of the links I posted and install the new version. Your personal data will be picked up by the new version.