X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

I'm using v2.0 for linux and want to use 3.6, but it says no update available; what do I do?

Được đăng

I want to go to v3.6 from 2.0, and when I look for updates, it says none available. I'm using linux

I want to go to v3.6 from 2.0, and when I look for updates, it says none available. I'm using linux

Giải pháp được chọn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • -Shockwave Flash 9.0 r159
  • The default plugin handles plugin data for mimetypes and extensions that are not specified and facilitates downloading of new plugins.

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.8.1.20) Gecko/20081217 Firefox/2.0.0.20

Thông tin chi tiết

DOM Inspector 1.8.1.20
Talkback 2.0.0.11

Morbus 135 giải pháp 2340 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

Hello Phil.

Hopefully this support article is what you need:

http://support.mozilla.com/en-US/kb/Installing+Firefox+on+Linux

Hello Phil. Hopefully this support article is what you need: http://support.mozilla.com/en-US/kb/Installing+Firefox+on+Linux