Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox 3.6.3 hangs in Win7/64. IE does, too. Last hang - firefox took 700 M, leaky or what??

  • 1 trả lời
  • 7 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

It hangs, quite often. IE does, too.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Do you have that problem when running in the Firefox SafeMode? http://support.mozilla.com/en-US/kb/Safe+Mode Don't select anything right now, just use "Continue in SafeMode."

If not, see this: http://support.mozilla.com/en-US/kb/troubleshooting+extensions+and+theme...