Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

no matter what I do, using Windows Vista, I can not get Firefox as my default browser.

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TXGuy

more options

I followed your directions but still can not get Firefox as my default web browser

This happened

Every time Firefox opened

== I say Yes to make it default but nothing happens

Tất cả các câu trả lời (1)

more options