Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Accidentally deleted favorite tabs from navigation bar, can't find option to re-install them

  • 5 trả lời
  • 182 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Chris Ilias

more options

I accidentally deleted my favorite locations from my navigation tool bar, and can't find an option to re-install them. How do I do this? I've gone to "view" and "customize," but there is no provision there for doing this

I accidentally deleted my favorite locations from my navigation tool bar, and can't find an option to re-install them. How do I do this? I've gone to "view" and "customize," but there is no provision there for doing this

Giải pháp được chọn

THANX EVERYONE!! Finally got it done!!

PUTTING FAVORITE SITES ON NAVIGATION TOOLBAR: Go to "view", "sidebar," "bookmarks" Designate bookmarks menu in sidebar mode Go to address bar, type in URL of desired website Click and go to the website. "Bookmark" that site When the new bookmark appears on the bottom of the list, click to select it, & drag it to the navigation toolbar.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 2

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

What about View > Toolbars > Bookmarks Toolbar.

more options
* Make sure that you have the Bookmarks Toolbar visible:  View > Toolbars .
* Check in the "View > Toolbars > Customize" window that you still have the 'Bookmarks Toolbar items' on the Bookmarks Toolbar.
* If it is not on the toolbar then drag it back from the Customize window on the Bookmarks toolbar.
* If you do not see that item in the Customize window then click the  Restore Default Set  button in the View > Toolbars > Customize window.

See Back and forward or other toolbar buttons are missing and Customize Firefox controls, buttons and toolbars See http://kb.mozillazine.org/Toolbar_customization

more options

There is no option to add buttons like FaceBook or TeBay, as I had before.

more options

Before I had tabs in my navigation toolbar labeled "eBay," "FaceBook," etc where I could just click & go to that site, without using bookmarks.

more options

Giải pháp được chọn

THANX EVERYONE!! Finally got it done!!

PUTTING FAVORITE SITES ON NAVIGATION TOOLBAR: Go to "view", "sidebar," "bookmarks" Designate bookmarks menu in sidebar mode Go to address bar, type in URL of desired website Click and go to the website. "Bookmark" that site When the new bookmark appears on the bottom of the list, click to select it, & drag it to the navigation toolbar.