Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Does Firefox 2 run on MacOS Leopard?

  • 3 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi lfulford

more options

After downloading Firefox 2.0.0.20, I moved the icon to the Applications folder. Firefox does not start. I wonder if it is not compatible with Mac OS X.5.8.

User Agent

Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_5_8; es-es) AppleWebKit/531.9 (KHTML, like Gecko) Version/4.0.3 Safari/531.9

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Is there a particular reason for using 2.0? I would advise you to use 3.0, which does indeed run on Mac OSX Leopard and Snow Leopard.

more options

Thanks, Ifulford. Yes, the reason is that a digital certificate software seems to be programmed for Firefox 2 and not for Firefox 3.

more options

I've Checked it, and it will run :) So it must be an issue with your system, rather than Firefox.

Thanks, Luke