Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox doesn't work with flash ubuntu

  • 4 trả lời
  • 91 gặp vấn đề này
  • 1239 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

At first Firefox wouldn't work with flash videos. Now whenever I try to go to YouTube, it crashes. Whenever I try to view a video on break.com, it crashes. I have no idea how to get flash working in FF. It works in Opera, but not Firefox.

I am currently running the latest version of Ubuntu.

URL of affected sites

http://www.break.com

User Agent

Opera/9.80 (X11; Linux x86_64; U; en) Presto/2.2.15 Version/10.10

Giải pháp được chọn

Adobe flash + firefox + youtbue worked great for me a few days ago, on ubunutu jaunty.

Then upgraded to firefox 3.6.7 last night, and youtube no longer works, just get a black rectangle; right-click does not bring up the usual adobe menus. The plugins dialog shows adobe flash 10.1.53 and the 'prefered applications' dialog shows adobe flash for application/x-swf & etc. mimetypes.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

You didn't post a plugins list.

Which Flash version do you have? Tools > Add-ons > Plugins

more options

It has started working now. I installed the Download Helper extension.

more options

It works in opera and chrome but not in firefox. Some days ago it was fine but after some updates it doesnt care to work now.

Plugin: shockwave flash.

I installed adobe flash player and now it works

more options

Giải pháp được chọn

Adobe flash + firefox + youtbue worked great for me a few days ago, on ubunutu jaunty.

Then upgraded to firefox 3.6.7 last night, and youtube no longer works, just get a black rectangle; right-click does not bring up the usual adobe menus. The plugins dialog shows adobe flash 10.1.53 and the 'prefered applications' dialog shows adobe flash for application/x-swf & etc. mimetypes.