Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox is reducing font size when I print an internet page so small is unreadable

  • 1 trả lời
  • 101 gặp vấn đề này
  • 2676 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi user66338

more options

Has started printing with a font size so small it is unreadable only occurs on firefox not internet explorer This started on Friday 28th

Giải pháp được chọn

Hello Lyn Miller,

please go to File > Print preview .

You can simply increase the Zoom level there.

--Tobbi

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 8

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Hello Lyn Miller,

please go to File > Print preview .

You can simply increase the Zoom level there.

--Tobbi