Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

tabs open continuously linked with opening email contact box in any website

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

When initiating email contact in a website upon clicking on contact box, untitled tabs start opening at top continuously, and can't stop unless I close windows.

== I first started an email contact in Firefox in a website, after I set up windows live mail, and a windows live mail box opened to ask me something and I clicked on something , not sure now what..

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

What program do you have selected for "mailto"? http://support.mozilla.com/en-US/kb/Changing+the+e-mail+program+used+by+...

more options

Check the Mailto application in Firefox > Preferences > Applications Make sure that it isn't set to the Firefox application.

See also Firefox repeatedly opens empty tabs or windows after you click on a link