Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How Do You Clear Your Cache? My Sons Game Wont Work Unless He Does This.

 • 1 trả lời
 • 24 gặp vấn đề này
 • 21 lượt xem
 • Trả lời mới nhất được viết bởi Moses

more options

His Game Is Called Club Penguin. It Works On All Other Computers But Mine. Club Penguin Says I Should Probably Clear My Cache.

This happened

Every time Firefox opened

== Maybe A Few Weeks Ago.

Giải pháp được chọn

Try clearing your cache and cookies.

 1. Open the Tools menu, then select Clear Recent History... .
 2. In the Time Range to clear: drop-down, select Everything.
 3. Click the arrow next to Details to display the list of items that can be cleared.
 4. Select both Cookies and Cache.
 5. Click Clear Now .
Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Try clearing your cache and cookies.

 1. Open the Tools menu, then select Clear Recent History... .
 2. In the Time Range to clear: drop-down, select Everything.
 3. Click the arrow next to Details to display the list of items that can be cleared.
 4. Select both Cookies and Cache.
 5. Click Clear Now .