Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox won't let me copy and paste when I use the Gamespot.com forums.

  • 1 trả lời
  • 11 gặp vấn đề này
  • 189 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Every time I try to copy and paste information of any kind: text, images, etc... on the gamespot forums I get a blocked message. I changed the user.js file but it didn't fix anything.

URL of affected sites

http://www.gamespot.com

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn