Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

if i install firefox will it discard the older version of firefox automaticly?

  • 2 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 12 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Chris Ilias

more options

i'm afraid i'll lose all my bookmarks if i install a new firefox. my old one acts funny.

This happened

Not sure how often

== all the time

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Your Firefox settings and info are kept in a folder separate from the Firefox program, called your profile folder. See Profiles - Where Firefox stores your bookmarks, passwords and other user data.

Whenever you update Firefox, you profile is kept in tact.

more options

What kind of problems do you have?

See Troubleshoot and diagnose Firefox problems