Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Favorites menu was on my homepage and is now gone. How do I get it back

  • 1 trả lời
  • 57 gặp vấn đề này
  • 1308 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Chris Ilias

more options

On my homepage, Firefox. I had a favorites menu on the left hand side. Now it is gone. I can get my bookmarks from toolbar but really liked it on the screen for easier access. Hw do I get it back?

Giải pháp được chọn

Version 1.5.0.12 is an extremely old version of Firefox, so these instructions may not be correct. Go to View > Sidebar and select Bookmarks. That should open the Bookmarks sidebar.

Is there any reason why you haven't updated to the latest version of Firefox? 1.5 is not being updated with security patches, and updates are free. See Upgrading from Firefox 1

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Version 1.5.0.12 is an extremely old version of Firefox, so these instructions may not be correct. Go to View > Sidebar and select Bookmarks. That should open the Bookmarks sidebar.

Is there any reason why you haven't updated to the latest version of Firefox? 1.5 is not being updated with security patches, and updates are free. See Upgrading from Firefox 1