Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

why do i have problems with poker challenges on facebook poker?

  • 2 trả lời
  • 94 gặp vấn đề này
  • 16 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Chris Ilias

more options

why do i have problems with the challenges on facebook poker?have reloaded JAVA.didn't work

URL of affected sites

http://

Giải pháp được chọn

I'm not sure what the poker app requires, but maybe the solutions in the Fix problems with Facebook games, chat and more article will help

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 11

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

I'm not sure what the poker app requires, but maybe the solutions in the Fix problems with Facebook games, chat and more article will help

more options

You do not have the most current version of Java.


Update Java: your ver. 1.6.0.18; current ver. 1.6.0.20 (important security update 04-15-2010) (Firefox 3.6 and above requires Java 1.6.0.10 and above; see: http://support.mozilla.com/en-US/kb/Java-related+issues#Java_does_not_work_in_Firefox_3_6) (Windows users: Do the manual update; very easy.) See: Updating Java Do the update with Firefox closed.