Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I choose download preferences (where to send 'em, etc)?

  • 1 trả lời
  • 22 gặp vấn đề này
  • 56 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi JYOuyang

more options

When I download a photo from gmail, the download list is blank and the photo winds up buried. I want it on my desktop as a first stop.

== Ongoing issue (mine, I assume - not firefox)

Giải pháp được chọn

If you look at the options menu (Firefox > Options), there should be a Downloads section under the General Tab that you can tweak to have everything you download go to the Desktop.

I'm running Firefox on Linux right now but there should be a similar menu to the screenshot that I've attached.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 2

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

If you look at the options menu (Firefox > Options), there should be a Downloads section under the General Tab that you can tweak to have everything you download go to the Desktop.

I'm running Firefox on Linux right now but there should be a similar menu to the screenshot that I've attached.