Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I must have "Active X enabled." How do I do that? (I'm old & don't understand the computer language in answers) ;-(

  • 2 trả lời
  • 171 gặp vấn đề này
  • 116776 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi kilgar14

more options

I have no idea how to even find out if my Active X (whatever that is) is enabled, much less enable it if it isn't. According to the info I'm reading, I have Windows XP with Firefox version 3.5.9

Giải pháp được chọn

Firefox doesn't do ActiveX, you'll need to use IE on websites that require ActiveX.

https://support.mozilla.com/en-US/kb/ActiveX

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 9

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Firefox doesn't do ActiveX, you'll need to use IE on websites that require ActiveX.

https://support.mozilla.com/en-US/kb/ActiveX

more options

I too need Active X control to enter my remote work website. How do I use IE in order to fix the problem. Thanks