Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

where is the settings for firefox in linux it isnt in the same menu as windows?

  • 3 trả lời
  • 7 gặp vấn đề này
  • 776 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

I am new to linux and am trying to set up firefox securely and i want to change certain settings so i can achieve this goal. I also want to be able to change the default folder for downloads etc...

This happened

Every time Firefox opened

== i started linux

Giải pháp được chọn

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

Edit > Preferences

more options