Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How can I open a new window without the current tabs being replicated?

  • 1 trả lời
  • 5 gặp vấn đề này
  • 108 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I have a window open with numerous tabs. I open a new window, and the current tabs are replicated - I would expect the new window to be blank - what am I doing wrong? What settings do I need to change. I run Firefox on a MacBook Pro with Snow Leopard OS.

This happened

Every time Firefox opened

Giải pháp được chọn

Firefox loads the Home page(s) by default in a new window. If you see something else then check your extensions (Tools > Add-ons > Extensions) to see if one of them is causing it. See Troubleshoot extensions, themes and hardware acceleration issues to solve common Firefox problems

How do you open that new window?

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Firefox loads the Home page(s) by default in a new window. If you see something else then check your extensions (Tools > Add-ons > Extensions) to see if one of them is causing it. See Troubleshoot extensions, themes and hardware acceleration issues to solve common Firefox problems

How do you open that new window?