Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Where on my computer does Firefox put downloaded files?

  • 1 trả lời
  • 215 gặp vấn đề này
  • 104347 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Morbus

more options

Where on my computer does Firefox put downloaded files? I need to use them.

Giải pháp được chọn

Hello Dan.

This question can have many answers. If you selected, as you downloaded the file, a custom place to place the download, Firefox will have stored the file there (if the download was successfully completed). If you forgot where it was, you can go into Tools > Downloads, rightclick the file you want, and select "Open Containing Folder".

If Firefox did not ask you where to save the file, you go into Tools > Options > General and select the location where Firefox will store your downloads. Here, you can also configure it to ask you every time you choose to save a download. As before, you can go into Tools > Downloads and ask for the containing folder.

If you simply opened the download without asking Firefox to save it, it's possible that you can still access your file (if you did not close Firefox in the meantime). Files are are opened and not stored, are temporarily placed in a cache folder so you can use it while your Firefox session lasts. Simply go into Tools > Downloads, and, as before, ask for the containing folder. From there, you can copy/cut the file and paste it anywhere you want.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 48

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Hello Dan.

This question can have many answers. If you selected, as you downloaded the file, a custom place to place the download, Firefox will have stored the file there (if the download was successfully completed). If you forgot where it was, you can go into Tools > Downloads, rightclick the file you want, and select "Open Containing Folder".

If Firefox did not ask you where to save the file, you go into Tools > Options > General and select the location where Firefox will store your downloads. Here, you can also configure it to ask you every time you choose to save a download. As before, you can go into Tools > Downloads and ask for the containing folder.

If you simply opened the download without asking Firefox to save it, it's possible that you can still access your file (if you did not close Firefox in the meantime). Files are are opened and not stored, are temporarily placed in a cache folder so you can use it while your Firefox session lasts. Simply go into Tools > Downloads, and, as before, ask for the containing folder. From there, you can copy/cut the file and paste it anywhere you want.