Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Trying to import bookmarks from an HTML file

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

When I do this: # Firefox will ask you to select the bookmark file on your hard drive to import. Navigate to the file, select it, and click the Open button.

  1. This does not happen: # The bookmarks in the selected HTML file will be added to your Firefox bookmarks within the Bookmarks Menu directory.

Giải pháp được chọn

Are there bookmarks in that file? Can you open that HTML file in a Firefox tab via File > Open File? Do you get any error messages?

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Are there bookmarks in that file? Can you open that HTML file in a Firefox tab via File > Open File? Do you get any error messages?