Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Why am I getting two (2) homepage tabs when I open Firefox 3.5.9 in Windows 7 Professional?

  • 1 trả lời
  • 10 gặp vấn đề này
  • 99 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

Using Firefox 3.5.9 under Windows 7 Professional, every time that I open my browser I get two (2) homepage tabs. I do not remember this happening in previous versions

This happened

Every time Firefox opened

== Not certain - First noticed it after last update

Giải pháp được chọn

Could you have inadvertently have set two pages as your Homepage?

http://support.mozilla.com/en-US/kb/How+to+set+the+home+page

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Could you have inadvertently have set two pages as your Homepage?

http://support.mozilla.com/en-US/kb/How+to+set+the+home+page