Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

every time I open Firefox I get this horrible video game music blasting. Sounds like PacMan. On a Macbook.

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi AnonymousUser

more options

Every time I open Firefox on my Macbook I get video game music blasting. Sounds like PacMan.

This happened

Every time Firefox opened

== Today

Giải pháp được chọn

We were able to resolve the issue by disabling the "Cool Preview" add-in. Mac OSX 10.4.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

We were able to resolve the issue by disabling the "Cool Preview" add-in. Mac OSX 10.4.