Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

on a online game.when i log in thats ok.when i want a location in the game.it goes back to the log in screen again

  • 1 trả lời
  • 31 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

when i log in to this web site it opens the game screen. when i then want to go to a different location in the game. it resets back to log in screen again. but it works ok on all other sites.

URL of affected sites

http://s3.travian.co.uk/dorf1.php

Giải pháp được chọn

"Clear the Cache": Tools > Options > Advanced > Network > Offline Storage (Cache): "Clear Now" "Remove the Cookies" from sites that cause problems: Tools > Options > Privacy > Cookies: "Show Cookies"

Start Firefox in Troubleshoot Firefox issues using Safe Mode to check if one of your add-ons is causing your problem (switch to the DEFAULT theme: Tools > Add-ons > Themes). See Troubleshoot extensions, themes and hardware acceleration issues to solve common Firefox problems and Troubleshoot issues with plugins like Flash or Java to fix common Firefox problems

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 7

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

"Clear the Cache": Tools > Options > Advanced > Network > Offline Storage (Cache): "Clear Now" "Remove the Cookies" from sites that cause problems: Tools > Options > Privacy > Cookies: "Show Cookies"

Start Firefox in Troubleshoot Firefox issues using Safe Mode to check if one of your add-ons is causing your problem (switch to the DEFAULT theme: Tools > Add-ons > Themes). See Troubleshoot extensions, themes and hardware acceleration issues to solve common Firefox problems and Troubleshoot issues with plugins like Flash or Java to fix common Firefox problems