Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Why does firefox's search toolbar highlight the little icon when I go to sites such as digg.com, amazon.com and ebay.com.au ?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Chris Ilias

more options

Why does firefox's search toolbar highlight the little icon blue when I go to websites such as digg.com, amazon.com and ebay.com.au?

URL of affected sites

http://www.amazon.com

Giải pháp được chọn

It means that the website is offering a search engine, that you can add to Firefox. See Search with the Firefox address bar

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

It means that the website is offering a search engine, that you can add to Firefox. See Search with the Firefox address bar