Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Still be redirected

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

I am still be redirected when i do a search and click on the address I want to go to. I have ran three malware removers and it still redirects me. The scans only found tracking cookies which were deleted. I think it's Firefox since I see others with the same problem in here.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

It might not be Malware, there's a couple of Rootkit exploits out there that are causing search engine redirects.