Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

unchecked firefox as main browser in advanced. still comes up? Want safari back as main browser?

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TXGuy

more options

firefox is coming up as main browser. Unchecked it in preference/advanced/then restarted computer. My husband needs safari. please help me get safari back as main browser. thanx

== may 20th

Tất cả các câu trả lời (1)

more options