Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I clear the cache using a Mac with ver. 3.6.3?

  • 3 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 1878 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Shawn

more options

I am using a Mac OS x (10.6.2). I need to clear the cache in Firefox ver. 3.6.3. Please help. Thank you.

This happened

Not sure how often

== Today

Giải pháp được chọn

Try clearing your cache:

1. On the menu bar, click Firefox | Preferences

2. Click the Advanced Panel

3. On the Network Tab , click Clear now

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

Try clearing your cache:

1. On the menu bar, click Firefox | Preferences

2. Click the Advanced Panel

3. On the Network Tab , click Clear now

more options

Perfect! That was it! Thank you!

more options

You are most welcome