Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox 3.6.3 is not supported by the Google Font API

  • 1 trả lời
  • 30 gặp vấn đề này
  • 206 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Chris Ilias

more options

I have Firefox 3.6.3 on my Macbook, but is only detected as 3.0.1on this form. When I link to the Google font website, it says, "We're sorry, but your browser is not supported by the Google Font API. To browse the fonts in the Google font directory please switch to a more modern browser." So I have to use Safari to get to the page.

URL of affected sites

http://code.google.com/webfonts

Giải pháp được chọn

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Maybe this article will help - How to reset the default user agent on Firefox