Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

When downloading the latest version, the firefox icon did not appear, another did instead and it will not go from applications folder to dock

  • 2 trả lời
  • 36 gặp vấn đề này
  • 3718 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Chris Ilias

more options

When I downloaded the new version, the firefox icon did not appear. Instead another icon popped up and I was able to put it in applications but it would not go to the dock

This happened

Just once or twice

== I tried to download the new version of firefox

Giải pháp được chọn

When you download Firefox from mozilla.com, you are downloading the DMG file, not the app file. Opening the DMG file is supposed to load the disk image, where you can drag the Firefox app file to your applications folder. See How to download and install Firefox on Mac.

So the question is why it won't stay in the dock. The app file should stay in your applications folder. After you launch Firefox an icon should appear in the dock. Ctrl-click on the dock icon. There should be a menu option to "Keep in dock".

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 10

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

When you download Firefox from mozilla.com, you are downloading the DMG file, not the app file. Opening the DMG file is supposed to load the disk image, where you can drag the Firefox app file to your applications folder. See How to download and install Firefox on Mac.

So the question is why it won't stay in the dock. The app file should stay in your applications folder. After you launch Firefox an icon should appear in the dock. Ctrl-click on the dock icon. There should be a menu option to "Keep in dock".

more options

Thanks Chris, it's all good now!