Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

the allow button disappears

  • 3 trả lời
  • 10 gặp vấn đề này
  • 312 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Chris Ilias

more options

When a new tab opens the allow button disappears underneath the toolbar and the page will not open

URL of affected sites

http://

Giải pháp được chọn

You need to allow websites to redirect automatically.

To enable this, uncheck the checkbox in Options for "warn me when websites redirect or reload the page".

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

What Allow button? Does this happen on a specific page?

more options

when the page is redirected and a new tab opens a bar appears to ask if you will allow this page to be viewed

more options

Giải pháp được chọn

You need to allow websites to redirect automatically.

To enable this, uncheck the checkbox in Options for "warn me when websites redirect or reload the page".