Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

firefox do not open new window

  • 1 trả lời
  • 20 gặp vấn đề này
  • 125 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi AnonymousUser

more options

firefox makes many time to open a new window. everytime I want open a new window by cmd+n or file>new window firefox wait about two minutes before opening... i'm running firefox 3.6.3 on a mac book pro+leopard up-to-date. but when I try to open a new tab in a existing window, it work well. the problem appears since I've updated the last firefox version. thanks for your support

This happened

Every time Firefox opened

selecting cmd+n or file>new window

User Agent

Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_5_8; fr-fr) AppleWebKit/531.22.7 (KHTML, like Gecko) Version/4.0.5 Safari/531.22.7

Giải pháp được chọn

I had the same problem, I solved it be deactivating an Addon, Fast Video Download. Now Firefox works as it should again.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

I had the same problem, I solved it be deactivating an Addon, Fast Video Download. Now Firefox works as it should again.