Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How can I set up automatic redirecting in Firefox 3.6.3 (i'm running OSX 10.6.3) so i don't have to click "Allow" each time i want to load a page?

  • 1 trả lời
  • 34 gặp vấn đề này
  • 102 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Chris Ilias

more options

i had a new hard drive installed recently, and i loaded the newest version of Firefox. older answers to this question said to look at Tools>Options, but there is no Options option on the Tools menu in Firefox 3.6.3. In the latest version of Firefox, how do i set up automatic redirecting?

Giải pháp được chọn

On Mac, it's Firefox > Preferences.

But I'm not sure what your problem is. Right now, I'll guess that you are being asked to allow cookies. In the Privacy panel, make sure Keep until is not set to "Ask me every time"

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

On Mac, it's Firefox > Preferences.

But I'm not sure what your problem is. Right now, I'll guess that you are being asked to allow cookies. In the Privacy panel, make sure Keep until is not set to "Ask me every time"