Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox crashes after google search for "korean raw beef"

  • 2 trả lời
  • 6 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

When I do a search for 'korean raw beef' in google or from the google toolbar, firefox crashes without sending a crash report. I can do the same search from yahoo without any problem. I can search for other things without problems. I'm guessing that there is something on that google results page that is causing firefox to crash.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Try to disable http://kb.mozillazine.org/network.prefetch-next

To open the about:config page, type about:config in the location (address) bar and press the Enter key, just like you type the url of a website to open a website. If you see a warning then you can confirm that you want to access that page.

more options

Hi,

Sorry, I did not realize that someone had replied to this post until just now. I tried disabling network-prefetch-next. Firefox crashed 3 times before I could actually scroll to it and disable it. I tried the search string again and firefox still crashed. Firefox runs fine otherwise. Just can't visit certain pages without a crash though.