Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I have somehow deleted the tool bar from the Firefox home page. How do I recover it?

  • 1 trả lời
  • 28 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Morbus

more options

I have somehow deleted the toolbar from my Firefox home page. How can I retrieve it, and hopefully my bookmarks, Tools, etc.

Giải pháp được chọn

Hello.

Go into View > Toolbars and select the toolbars you want to be displayed. If you don't see the menu bar, simply tap ALT in your keyboard. Rightclicking anywhere in the toolbar will also present you with the menu (don't rightclick stuff that can be rightclicked for other functions, like the back menu or the tabs).

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 3

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Hello.

Go into View > Toolbars and select the toolbars you want to be displayed. If you don't see the menu bar, simply tap ALT in your keyboard. Rightclicking anywhere in the toolbar will also present you with the menu (don't rightclick stuff that can be rightclicked for other functions, like the back menu or the tabs).