Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox links/javascript doesn't work at all on OS 10.5.8

  • 1 trả lời
  • 18 gặp vấn đề này
  • 43 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Chris Ilias

more options

Hi, I have downloaded new Firefox 3.6 for my OS 5.8 (previous version was running fine) and it doesn't work at all. Links do not work, address bar does not open sites, period. I deleted the previous version and now I am stuck-I can't find it anywhere, and I want to get rid of this "upgrade". Safari works fine with my system. It looks like the javascript problem...what to do?

This happened

Every time Firefox opened

I installed new Firefox

User Agent

Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X 10_5_8; en-us) AppleWebKit/530.19.2 (KHTML, like Gecko) Version/4.0.2 Safari/530.19

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Can you start in Firefox safe mode? See Diagnose Firefox issues using Troubleshoot Mode