Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I can not find where words for the spell check are located, i saved a miss spelled word and wish to remove it.

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

I mistakenly saved a miss spelt word as a correctly spelt word, i would like to correct this mistake, where do i find the dictionary in Fire fox for the mac.

This happened

Just once or twice

User Agent

Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_5_8; en-us) AppleWebKit/531.22.7 (KHTML, like Gecko) Version/4.0.5 Safari/531.22.7

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

In a file named persdict.dat in your Profile folder. http://support.mozilla.com/en-us/kb/Profiles#How_to_find_your_profile

It's a text file that can be edited in a simple text program when Firefox is closed.