Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I cannot download a pdf - instead of downloading, firefox takes me to a map of my computer to select an application - I do not understand!

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

when I click on a link on a web page, and it is a pdf, I get taken to a list of my own hard drive, and am asked to select an application. I have to use safari to download anything!

This happened

Every time Firefox opened

== a month a go

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Firefox doesn't display PDF files, it needs to be told which program you want used to open PDF files. See this: http://support.mozilla.com/en-US/kb/Managing+file+types