Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

bookmark from right click on web page not offering folder options

  • 1 trả lời
  • 4 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Normally, when I want to bookmark a webpage, I right click on web page and select "bookmark this page", then additional selection choices come up allowing me to choose the save folder options, changing the description properties of the website, etc. For several days all options no longer occur - i.e. when I right click, I choose "bookmark this page" and it simply saves to the bottom of the default list. I've since rebooted thinking that might cure it but to no avail. I've checked under /tools/options but cannot seem to find a cure. Please help. I am running Firefox 3.5.9 w/ Windows XP sp3.

I just started using Charter cable - maybe the extensions it installed caused the problems. See list below.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn