Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I have bookmarks in a folder from a PC that crashed & I want to import them to my new Mac

  • 1 trả lời
  • 14 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Morbus

more options

I had a PC that crashed but my program settings/ preferences were saved in folders. I want to import my old Firefox (PC) bookmarks to my new Mac (OSX10.6).

Giải pháp được chọn

Hello Annette.

Hopefully this article is what you need.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Hello Annette.

Hopefully this article is what you need.