Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Mediafire not showing Download Link

  • 1 trả lời
  • 63 gặp vấn đề này
  • 588 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi AnonymousUser

more options

From 4 days I cannot get any download link which is hosted on Mediafire.com.

Even my files are not opening It shows:

[IMG]http://i42.tinypic.com/2rzw8xd.png/IMG

Every time I try to open "my files" on Firefox it just stuck on this screen. Please Help as soon as possible!


Operating system

Windows 7

Giải pháp được chọn

You should delete your cookies

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

You should delete your cookies