Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

when saving bookmark using "choose" only 3 of 10 folders are available

  • 1 trả lời
  • 5 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Wikiwide

more options

Thanks for the quick response;) Did recommendations, updated java, ran in safe, still......click on folder "unsorted bookmarks" , "bookmarks toolbar", "bookmarks menu","unsorted bookmarks" ,"choose" ,"my folder 1" and "my folder 2" then I click on "choose" and only "unsorted bookmarks" and an empty box below appears where all my folders should be.

Thanks for the quick response;) Did recommendations, updated java, ran in safe, still......click on folder "unsorted bookmarks" , "bookmarks toolbar", "bookmarks menu","unsorted bookmarks" ,"choose" ,"my folder 1" and "my folder 2" then I click on "choose" and only "unsorted bookmarks" and an empty box below appears where all my folders should be.

Giải pháp được chọn

Go to Help->Troubleshooting information Copy contents of the page Paste them into your reply

Right now I cannot imagine what could have caused it.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Go to Help->Troubleshooting information Copy contents of the page Paste them into your reply

Right now I cannot imagine what could have caused it.