Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Switching between different versions of Firefox for MacOSX (for compatibility with employer's web-based software) always causes the firefox update page to appear in the first tab. Any way to disable this?

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 38 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

My wife has to switch between older and newer versions of Firefox. Her work IT department created web-based software that is incompatible with the newest version of Firefox. The annoyance is that every time she switches Firefox versions, the Firefox update page comes up in the first tab. Is there any way to disable that?

This happened

Every time Firefox opened

== This week.

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

How did you get multiple versions of Firefox installed on a Mac?

more options

She already had the newest version installed. Her IT department installed the older version somehow.

more options