X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Firefox doesn't work

Được đăng

Firefox dosnd work

URL of affected sites

http://ok

Firefox dosnd work == URL of affected sites == http://ok

Giải pháp được chọn

Do you remember wath you do before the page starts to crash? What kind of problems has the browser? On another browser does it works?

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 0

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

 • -Gecko default plugin
 • Runs Java applets using the latest installed versions of Java. For more information: Java Embedding Plugin. Run version test: Java Information.
 • npmnqmp 071101000050
 • RealPlayer Plugin
 • Java 1.3.1 Plug-in
 • iPhoto6
 • 1.0.30715
 • The Flip4Mac WMV Plugin allows you to view Windows Media content using QuickTime.
 • Shockwave Flash 10.0 r32
 • The QuickTime Plugin allows you to view a wide variety of multimedia content in web pages. For more information, visit the QuickTime Web site.

Ứng dụng

 • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X 10.4; en-US; rv:1.9.2.4) Gecko/20100503 Firefox/3.6.4

Thông tin chi tiết

Help>troubleshooting Information

bcman 2 giải pháp 9 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

Do you remember wath you do before the page starts to crash? What kind of problems has the browser? On another browser does it works?

Do you remember wath you do before the page starts to crash? What kind of problems has the browser? On another browser does it works?
AnonymousUser 405 giải pháp 14878 câu trả lời
Được đăng

i waiting

i waiting

Người tạo câu hỏi

i do not

i do not