Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

find item comes up on every shortcut key i punch??

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

find item comes up on every shortcut key i punch?? this makes multi kills impossible

Giải pháp được chọn

See Tools > Options > Advanced : General: Accessibility: "Search for text when I start typing"

See also http://kb.mozillazine.org/Find_bar_opens_when_typing_in_textbox

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

See Tools > Options > Advanced : General: Accessibility: "Search for text when I start typing"

See also http://kb.mozillazine.org/Find_bar_opens_when_typing_in_textbox