Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do i get the firefox toolbar back on the page?

  • 7 trả lời
  • 730 gặp vấn đề này
  • 30664 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi mecheryl

more options

i was editing my web page to make firefox meet my needs and i must have pressed the wrong button and now i can't edit my page, look at my bookmarks or clear history. This has been very frustrating to figure how to get it back on.

This happened

Not sure how often

== i was editing my web page

Tất cả các câu trả lời (7)

more options

Hit the Alt key to show the Menu bar, then open View > Toolbars and select Menu bar, so it has a check-mark.

more options

I must have hit the wrong key & have lost the firefox tool bar. I cant get it back with the alt key.

more options

The alt key alone didnt work for me either.

I had to hit alt+fn keys together to get the File Menu bar back to get to the View>Toolbars menu. (I'm using Firefox on a PC/Windows 7)

Được chỉnh sửa bởi almondtofu vào

more options

The alt key alone didnt work for me either.

I had to hit alt+fn keys together to get the File Menu bar back to get to the View>Toolbars menu. (I'm using Firefox on a PC/Windows 7)

more options

f11 worked for me!

more options

Thanks Sooooooooooooo Much! Its the littlest things that make my day! Elizabeth

more options

F11 worked perfect. Thanks so much