Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firfox offers unwanted alternatives when I begin to input a user name.

  • 3 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Chris Ilias

more options

When I input a user name for yahoo or gmail, Firefox offers alternatives that I have previously input. So I get a list of typos and sometimes my password concatenated to the user name.

This happened

Every time Firefox opened

== I started using Firefox.

Giải pháp được chọn

Use the arrow keys to select the item you want to delete, the press Shift-Delete to remove a single item from the list.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

Use the arrow keys to select the item you want to delete, the press Shift-Delete to remove a single item from the list.

more options
more options

I got two excellent answers. Thanks.