Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

can i go back to previous noncrashy version of firefox?

  • 1 trả lời
  • 28 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Morbus

more options

firefox was working fine. i stupidly updated upon offer. now has fucked up twice. can i go back to previous version?

firefox was working fine. i stupidly updated upon offer. now has fucked up twice. can i go back to previous version?

Giải pháp được chọn

Hello Irit.

You should update to Firefox 3.6.3, instead of 3.5. Hopefully that will fix your issue. Previous versions of Firefox are not supported and have known bugs and security problems. You should update to the latest version of Firefox, for maximum stability, performance, security and usability. You can get it for free, as always, at www.getfirefox.com. Firefox 3.5 is still supported though, so you can keep using it, if you like. I don't recommend it, though.

If updating doesn't fix your issues, you may be having a problem with some extension or plugin that is hindering your Firefox's normal behavior. Have you tried disabling all add-ons (just to check), to see if Firefox goes back to normal?

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Hello Irit.

You should update to Firefox 3.6.3, instead of 3.5. Hopefully that will fix your issue. Previous versions of Firefox are not supported and have known bugs and security problems. You should update to the latest version of Firefox, for maximum stability, performance, security and usability. You can get it for free, as always, at www.getfirefox.com. Firefox 3.5 is still supported though, so you can keep using it, if you like. I don't recommend it, though.

If updating doesn't fix your issues, you may be having a problem with some extension or plugin that is hindering your Firefox's normal behavior. Have you tried disabling all add-ons (just to check), to see if Firefox goes back to normal?