Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I am using the latest version of Firefox, but keep getting message to upgrade as wesite will not open as it thinkgs I am using an old version

  • 3 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 43 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi AnonymousUser

more options

I constantly get messages that say I am not using the latest version of Firefox & then do not display properly. I am using v3.6.3 & get this message on a lot of sites I visit.

Just noticed that in the guesses shown below -even this thinks I am using v2.0 Firefox version, which is not correct.

URL of affected sites

http://www.ebookers.com/shop/home

Giải pháp được chọn

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

The megaupload extension is causing that behavior:

http://support.mozilla.com/en-US/forum/1/593040?#threadId593183

more options

Thanks for the quick reply Riony, problem now appears to be fixed using the link you gave me.

more options

Giải pháp được chọn

You're welcome =)